menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
公告

巨有科技:本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 15:07

第53款


公司代號:8227

公司名稱:巨有科技

發言日期:2024/02/01

發言時間:15:07:59

發言人:劉仲嘉

1.事實發生日:113/02/01

2.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,

故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。

3.財務業務資訊:

(1)最近一個月單月資訊

-----------------------------------------------------

項目/月份 112年12月 111年12月 與去年同期增減%

-----------------------------------------------------

營業收入(百萬元) 189.16 42.85 341%

稅前淨利(百萬元) 2.32 -53.76 由虧轉盈

本期淨利(百萬元) 2.14 -43.10 由虧轉盈

每股盈餘 (元) 0.06 -1.22 由虧轉盈

----------------------------------------------------

(2)最近二個月資訊

---------------------------------------------------------------

項目/月份 112年11~12月 111年11~12月 與去年同期增減%

---------------------------------------------------------------

營業收入(百萬元) 281.48 119.74 135%

稅前淨利(百萬元) 22.42 -33.94 由虧轉盈

本期淨利(百萬元) 18.22 -27.25 由虧轉盈

每股盈餘 (元) 0.49 -0.79 由虧轉盈

---------------------------------------------------------------

(3)最近一季單季資訊

-------------------------------------------------------

項目/月份 112年7~9月 111年7~9月 與去年同期增減%

-------------------------------------------------------

營業收入(百萬元) 275.80 232.63 19%

稅前淨利(百萬元) 64.25 48.44 33%

本期淨利(百萬元) 51.43 38.82 32%

每股盈餘 (元) 1.38 1.17 18%

-------------------------------------------------------

(4)最近四季累計資訊

----------------------------------

項目/月份 111年10月~112年9月

----------------------------------

營業收入(百萬元) 976.31

稅前淨利(百萬元) 144.57

本期淨利(百萬元) 115.56

每股盈餘 (元) 3.17

----------------------------------

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如

「有」,請說明):無。

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無。

6.其他應敘明事項:以上112年11月、112年12月及去年同期比較數之財務資料係

本公司採IFRS會計準則編製之自結數,未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。

111/12本期淨損原因,主係因上櫃掛牌現金增資由員工認股部分,依 IFRS 2

股份基礎給付認列員工酬勞成本16.43百萬元以及認列透過損益按公允價值衡量

之金融資產評價損失40.23百萬元所致。

本公司已於112/02/13及112/04/20發布相關重大訊息。


Empty