Emblem Vault NFT銷售額在一周內增長了225%

金色財經報導,根據NFT數據聚合商CryptoSlam的數據,NFT項目Emblem Vault在上個月爆炸式增長,成為按銷量計算的第二大NFT項目。在過去的24小時內,Emblem Vault NFT在來自300個買家的607筆交易中創造了超過500萬美元的銷售額。就銷售額而言,Emblem Vault仍比區塊鏈遊戲Axie Infinity少950萬美元,但Emblem Vault比NBA Top Shot和Bored Ape等流行的NFT項目領先超過400萬美元遊艇俱樂部。(decrypt)
coinpionex