Bifrost已成功續約Kusama平行鏈槽位

據鏈上數據顯示,Bifrost已於5月2日續拍到租期為21-28 Kusama平行鏈槽位。Bifrost Kusama平行鏈將與未來Bifrost Polkadot平行鏈成功競拍後被同時保留,服務於兩個生態。 待Kusama Polkadot跨鏈橋成熟後,Bifrost計劃將主要協議及治理模塊遷移至Bifrost Polkadot平行鏈,通過XCM跨鏈治理Bifrost Kusama平行鏈,支持Kusama生態設施。